ANBI

ANBI

 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het hebben van deze status betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Zie de website van de PKN voor meer informatie of klik hier.

ALGEMEEN

 

Naam van de gemeente

Hervormde Gemeente Nieuwvliet

 

Het RSIN- of fiscaal nummer

Kerkvoogdij: 824121582

Diaconie: 807271950


KVK nummer

Kerkvoogdij: KvK 85607266

Diaconie: KvK 85812897

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Dorpsstraat 25

Nieuwvliet

 

Postadres

Oude Kerkstraat 2

4501 AD Oostburg

T. 0117-450831

E. info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl

 

BESTUURSSAMENSTELLING

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3)

 

Pastoraat

1 predikant / pastoraal werker (ook aanwezig tijdens kerkenraadsvergaderingen)

 

Kerkenraad

1 Ouderling, voorzitter

1 Ouderling (tevens kerkrentmeester)

1 Ouderling, scriba

2 Diakenen

 

Kerkvoogdij

2 Kerkrentmeesters

 

DOELSTELLING EN VISIE

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

EIGEN BELEIDSPLAN (samenvatting)

 

Situering

De Hervormde gemeente Nieuwvliet is een zelfstandige Hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanwege de eigen identiteit overstijgt het verbonden zijn aan de gemeente de grenzen van het eigen dorp en is van betekenis voor mensen in het Zuid Westelijk deel van Zeeuws – Vlaanderen.

 

Identiteit

God de Heer openbaart Zich als de drie-enig Heer. Vader, Zoon en Heilige Geest.   

De gemeente weet zich geroepen door onze Heer Jezus Christus, die gestorven is en opgestaan. Hij is de levende Heer die door Woord en Geest regeert over de gemeente.

 

Eredienst

De gemeente komt  iedere zondag bijeen in de eredienst, om God te loven en te prijzen, naar het Woord te horen en onderwezen te worden, om gezamenlijk te bidden en te belijden, om gaven bijeen te brengen voor hulp aan mensen binnen en buiten de gemeente.

 

Pastoraat

Voor ieder lid van de gemeente ligt daar die taak om pastor voor elkaar te zijn.

In de gemeente zijn 3 ouderlingen die pastorale zorg verlenen in een wijk of een deel van de gemeente. Enkele leden van de gemeente zijn als contactpersoon werkzaam en staan de ouderlingen bij in het pastoraat, zij dragen een zekere verantwoordelijkheid voor een aantal personen.

 

Diaconaat

In de kerkenraadsvergadering is het diaconaat een vast agendapunt. De diakenen hebben een eigen verantwoordelijkheid en doen in de kerkenraad verslag van hun beleid en beheer.

 

Missionair zijn

In de erediensten zal regelmatig voor het missionaire werk gebeden worden

Het missionaire werk is een vast agendapunt in de kerkenraadsvergadering.

 

Kerkrentmeesters

Een ouderling kerkrentmeester maakt deel uit van het college van kerkrentmeesters.

 

De taken van de kerkrentmeesters zijn o.a. het scheppen en onderhouden van de materiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.

Daartoe wordt gerekend het meewerken aan beleidsplan, begroting en jaarrekening. Tevens het zorg dragen voor de geldwerving en het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van de ruimte voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente.

 

Het volledige beleidsplan 2019-2023 is op te vragen via info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl

 

BELEIDSPLAN LANDELIJKE KERK

Klik hier voor een link naar beleidsplan landelijke kerk


BELONINGSBELEID

Alle leden van het bestuur doen hun werk Pro Deo, dus zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen. De pastoraal werker heeft een dienstverband voor 8 uur per maand. Dit op basis van de ‘overeenkomst tot verrichten hulpdiensten’ volgens ord. 3-24-2 / 3-27-3


ACTIVITEITEN

Als Hervormde Gemeente van Nieuwvliet  zijn we betrokken bij verschillende activiteiten. Wij zijn dankbaar voor de wekelijkse kerkdiensten die al sinds 1658 vanuit het Kerkgebouw aan de dorpsstraat gehouden kunnen worden. Tijdens deze dienst organiseert de leiding van de Kindernevendienst ook om de week kindernevendienst voor kinderen in de basisschool leeftijd. Tevens is creche voorzien. Tijdens kerst 2019 heeft de kindernevendienst van onze kerk samen met de kindernevendienst van de VEG een Kerstwandeling georganiseerd met en voor alle inwoners van Nieuwvliet.

Vanuit onze gemeente wordt ook pastoraat verleent. U kunt hierbij denken aan onder andere ouderen- en ziekenbezoek. Op onze website kunt u contactgegevens vinden van Dhr. Goemaere. 

Bijna iedere week verzorgen de vrijwilligers van de Bloemendienst een bloemetje voor mensen die bijvoorbeeld jarig zijn geweest, in het ziekenhuis zijn opgenomen of om een andere reden een bloemetje als groet of bemoediging toegewenst krijgen.

Op verschillende momenten in het jaar is onze kerk open voor activiteiten als bijvoorbeeld het Zomeravondconcert of de Winter Wonder Wandeling.

Voor gemeenteleden organiseren we gemeenteavonden, waarin we het wel en wee van onze gemeente bespreken.

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Een samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar en een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop is bovenaan deze pagina te vinden.